mic nói nghe nhỏ. mic 4 chân nhỏ dài nên ko có thay độ nic 2 chân done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]