Thông Tin Galaxy S5 G9006V 5.0 Tiếng Việt CH PLAY ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 5.0 Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không cần Thiết
Cài CH PLay Galaxy S5 G9006V Mật Định Không Có
Root Phone Build Tar Cho AE Tiện Hack Game
Hard Reset Galaxy S5 G9006V Không Mất Tiếng Việt


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]