Thông Tin Galaxy Grand Prime SM-G5308W Tiếng Việt CH PLay ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không cần Thiết
Cài CH PLay Galaxy Grand G5308W Mật Định Không Có
Root Phone Build Tar Cho AE Tiện Hack Game
Hard Reset Galaxy G5308W Không Mất Tiếng Việt


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]