Máy LG F350L không vào được download mode.. Cắm cáp vào chỉ hiện vô số ổ cứng.. Unbrick 100%.. Anh em có file .img cho em xin hoặc chỉ em làm thế nào vào được download mode.. Thanks ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]