nhận máy bị mất đèn bàn phím gở ra câu sợi dây xong bật nguồn lên thì ko bấm dk phím nửa phím volum củng vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]