Samsung Galaxy S4 SHV-E300S thay EMMC ok
Added!!
Odin v.3 engine (ID:39)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Set PIT file..
DO NOT TURN OFF TARGET!!
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
sboot.bin
NAND Write Start!!
param.bin
boot.img
recovery.img
persdata.img
system.img
modem.bin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]