Nokia Lumia 900 chuyển boot Qualcomm + Cài Tiếng Việt ok

-Nokia Lumia 900 chuyển boot qua Qualcomm = box ATF

-nạp rom Tiếng việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

================================================== ====

================================================== ====

eMMC Test Point Connection Module

================================================== ====

================================================== ====...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]