+ Tool sử dụng những gói Gappsxxx.zip mà ta thường dùng CWM để cài, vì CWM rất khó cài cho máy nên ta thông qua root để cài.
+ Tool sẽ chép hết gói zip mà ta xả ra của Gapps đó vào phone

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] + Tool tự chọn ver và cài tự động hoặc thủ công.
+ V2.0 cũ chỉ chép 1 mục app nên còn thiếu nhiều (có máy chạy máy không)
+ Nếu System trống ít ta dùng lệnh 5 để giảm size Ch-Play
+ Hỗ trợ 5.0.x
+ Bộ data thì tùy biến, có thể tự thay bộ khác, ver khác (phải giữ nguyên cấu...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]