tình hình là em mới dùng win 7. nhưng box jaf chưa dùng được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]