Backup rom bằng Volcano box. Up lên AE nào format lâm nạn có file để cứu.

Chip : MTK
Chip Details : MT6577
Software Version : JRO03C.N7102XXALIH
Android Version : 4.1.9
GSM Base Band : MAUI.11AMD.W12.22.SP.V19, 2013/01/28 19:00
Manufacturer : alps
Brand : samsung
Model : GT-N7I02
Product Name : hexing77_jb
Version Info : Linux version 3.4.0 (rooter@rooter-desktop) (gcc version 4.6.x-google...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]