mình gặp pan này chia sẻ anh em múc cho lẹ
chú ý v6302 có 2 loại khác nhau nhé anh emtuj bố trí khác nhau
loại 1 ghỡ em sát sim đã có google
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]