tình hình là máy đã thay cặp rồi giờ nó bị lỗi mình restore lại thì nó báo lỗi 3194.ae gặp qua giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]