a/e xem giúp đỡ con asuz này hỏng mic không biết câu như thế nào,mic của nó chắc là không có.cảm ơn a/e.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]