Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.44.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.14.3250.13
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.26.502.10
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT344W912318
(bootloader) imei: 35443905432xxxx
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0712000
(bootloader) cidnum: CWS__001...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]