Tình trạng máy bị khóa nhà mạng do chủ máy báo mất.
Nhận khách fix lock please call me
Seach google không có root recovery [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Loạy xoay cũng done e nó [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Fix please call me samsung galaxy a7 sm-a700s done
No box, No tool [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


HÌNH ẢNH

...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]