Thông Tin Tiếng việt G7106 CH Play Galaxy Grand 2 Duos ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock G7106 4.3 ổn Định ít Hao pin
Cài CH Play Galaxy Grand 2 Duos G7106 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không Cần Thiết
Hard Reset Galaxy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]