Link Rom cho AE gặp múc cho nhanh: Trong Xu nha AE!

Pinout:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]