Sau khi chờ đợi CountDown dài cổ lần 2, tiến trình thực hiện của [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Server chính:

188.226.251.76 albert.apple.com

173.201.243.238 albert.apple.com với itune mới nhất


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ChristopherKoep: "AquaXetine là vua của icloud, tôi không bận tâm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Fake server iCloud

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]