Máy bị brick up KDZ không ăn thua chơi qua TOT cái ăn ngay và luôn mặc dù Fail phần waiting reboot phone do trước máy đã Up Cook 4.4.2 của F300S

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]file free:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]