Thêm data 4r

Mở mạng unlock Sony Xperia Z2 D6503 bell canada ok

Log info trước khi chưa unlock

Mã:
RUNNING v 1.1413/01.15/UNI
CARD SERIAL xxxxxxxx
USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_23_generic_5"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
DEVICE ID: 076D403A
FLASH ID: "0015/01000001"...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]