Máy chưa va đập j tự nhiên lăn đùng ra ko lấy nét được. Có cao nhân nào có kinh nghiệm phán bệnh em nó cái

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]