SamSung Galaxy S5 SM-G9008V Tiếng Việt - CH/Play Ok


Model: SM-G9008V
Model name: GALAXY S5
Country: China
PDA: G9008VZMU1AND3
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]