Iphone 4 em restore ok , không báo lỗi gì hết , nhưng khi kích hoạt , chọn xong ngôn ngữ , chọn vùng là máy báo kết nối với itune , không vào trong được , ae gặp qua lỗi này giúp em với . Thank all .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]