Bấm Volume up + Power đến khi vào màn hình Boot Mode, Volume up là chọn, Volume down là ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chọn recovery mode, màn hình có hình tam giác và con robot thì bấm nút Power. Máy sẽ vào được recovery. Wipe data để xóa dữ liệu.


P/S: Post cho lên google [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]