Không biết có mới kg, tình cờ mình phát hiện

Nếu máy bị passcode nhập sai, ví dụ đợi 60 phút, cắm vào itunes trên máy tính nó reset counter iDevice cho nhập pass lại luôn mà kg phải chờ 60 phút. Với điều kiện phone trước đó đã từng giao tiếp với máy tính này

Cái này hữu ích nếu trẻ con nó nghịch, nhập sai nhiều lần...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]