Thêm data

Mở mạng unlock Sony Xperia Z3 D6603 counter blocked = hết số lần nhập code ok

Hình ảnh và log khi chưa unlock​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
RUNNING v 1.1413/01.15/UNI
CARD SERIAL xxxxxxxx
USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]