Tình hình là khách báo bị rơi nhẹ mất nguồn. em kẹp dòng để 1v là máy báo chập ( kêu um lên ). mà không có con nào nóng. bác nào gặp qua giúp em với ah

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]