Anh em chỉ giúp với:
Mình tạo icloud bằng gmail và quên không vào gmail xác minh tài khoản giờ đã quá hạn cái link trong gmail để xác minh tài khoản không hiệu lực nữa. Cái iphone thì icloud ON vào tạo lại mật khẩu qua Gmail thì được nhưng đăng nhập vào để xác minh và tắt icloud đi thì nó báo tài khoản icloud chưa xác minh và không cho làm thêm gì nữa cả dù vào đổi mật khẩu xong đăng nhập vào máy khác lúc nào cũng được nhưng báo chưa xác minh tài khoản nên không dám restore lại cái iphone 5...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]