Unlock mở mạng LG Optimus One P500H bằng code ok

LG IMEI:35404604665xxxx NCK=1949230895320975 NSCK=2912298110483508 SPCK=9517314387615239 CPCK=6505579549804810 SIMCK=4806265260393333[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Unlock mở mạng LG Optimus One P500H bằng code ok

LG IMEI:35404604665xxxx NCK=1949230895320975 NSCK=2912298110483508 SPCK=9517314387615239 CPCK=6505579549804810 SIMCK=4806265260393333[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]