• F160S IMEI successfully fixed ok

12/18/2014 4:44:45 PM > Checking data...12/18/2014 4:44:45 PM > OK
12/18/2014 4:44:45 PM > Platform: LG Qualcomm
12/18/2014 4:44:45 PM > Selected port: COM75
12/18/2014 4:44:45 PM > Selected model: F160L
12/18/2014 4:44:46 PM > Reading info...12/18/2014 4:44:46 PM > OK
12/18/2014 4:44:46 PM > Mode: Normal
12/18/2014 4:44:46 PM > Model ID: F160S
12/18/2014 4:44:46 PM > Firmware...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  • F160S IMEI successfully fixed ok

12/18/2014 4:44:45 PM > Checking data...12/18/2014 4:44:45 PM > OK
12/18/2014 4:44:45 PM > Platform: LG Qualcomm
12/18/2014 4:44:45 PM > Selected port: COM75
12/18/2014 4:44:45 PM > Selected model: F160L
12/18/2014 4:44:46 PM > Reading info...12/18/2014 4:44:46 PM > OK
12/18/2014 4:44:46 PM > Mode: Normal
12/18/2014 4:44:46 PM > Model ID: F160S
12/18/2014 4:44:46 PM > Firmware...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]