F160s lỗi hiện khóa bộ nhớ Flash ok Octoplus

nhận máy mất boot repair boot ok lên hiện lỗi như khóa bộ nhớ
Dùng kdz flash ok vẫn vậy
dùng adb hard reset không nhận luôn
Tiếp dùng oct múc phát em nó tỉnh liền
Máy lỗi sw nhé còn hw khóa bộ nhớ oct flash Reading partition lỗi liên không cho flash

Máy F160S Flash F160K
log flash
Reading info...12/18/2014 10:23:24 AM > OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
F160s lỗi hiện khóa bộ nhớ Flash ok Octoplus

nhận máy mất boot repair boot ok lên hiện lỗi như khóa bộ nhớ
Dùng kdz flash ok vẫn vậy
dùng adb hard reset không nhận luôn
Tiếp dùng oct múc phát em nó tỉnh liền
Máy lỗi sw nhé còn hw khóa bộ nhớ oct flash Reading partition lỗi liên không cho flash

Máy F160S Flash F160K
log flash
Reading info...12/18/2014 10:23:24 AM > OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]