F160L treo logo up rom stock ok
info
[R&D Test Tools Log File]

21:15:17 : Launching SW update
21:15:17 : Unpacking KDZ
21:15:28 : KDZ file extraced
21:15:34 : Files were extracted.
21:15:34 : LGMobileDL Load.
21:15:35 : Port = 0
21:15:36 : Connecting to phone
21:15:50 : Check Phone mode = 2
21:15:50 : Phone type check.......
21:15:52 : LGMobileDL.DLL Loading....
21:15:52 : _SetAuthMark Fail
21:15:52 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
F160L treo logo up rom stock ok
info
[R&D Test Tools Log File]

21:15:17 : Launching SW update
21:15:17 : Unpacking KDZ
21:15:28 : KDZ file extraced
21:15:34 : Files were extracted.
21:15:34 : LGMobileDL Load.
21:15:35 : Port = 0
21:15:36 : Connecting to phone
21:15:50 : Check Phone mode = 2
21:15:50 : Phone type check.......
21:15:52 : LGMobileDL.DLL Loading....
21:15:52 : _SetAuthMark Fail
21:15:52 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(65535)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]