LG Gt550 hết lần nhập code mò 1 hồi octupus vẩn ok
[Imgur]([Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
LG Gt550 hết lần nhập code mò 1 hồi octupus vẩn ok
[Imgur]([Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]