Khỏi mất giọt máu nào với Anyclient Tool.
File Cert đã Test OK. Anh em Load về gặp nhạn là bắn.
"Đao" Cert ở đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Log:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]