Ae có rom gốc máy này cho em xin với ạ "hoặc có cách nào cứu giúp e với", máy đang bình thường root cái treo luôn, máy chưa s-off.(bootloader) version: 0.5

(bootloader) version-bootloader: 1.02.0000

(bootloader) version-baseband: 7.15.35.16

(bootloader) version-cpld: None

(bootloader) version-microp: 0620

(bootloader) version-main: 2.15.531.3

(bootloader) serialno: SH13DPS01634

(bootloader) imei: 357341035771739

(bootloader) product: espresso

(bootloader) platform: HBOOT-7227...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]