Update rom 4.3 Sony Xperia GX docomo SO-04D ok

bản 4.3 docomo chưa thấy nên up qua LT29i = done

20/026/2014 17:26:21 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
20/026/2014 17:26:21 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for java. Trying next one...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Update rom 4.3 Sony Xperia GX docomo SO-04D ok

bản 4.3 docomo chưa thấy nên up qua LT29i = done

20/026/2014 17:26:21 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
20/026/2014 17:26:21 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
20/026/2014 17:26:21 - INFO - No proxy found for java. Trying next one...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]