Anh Em Có File Masstel M505 Cho Mình Xin 1 Bản Để Nạp Với! Máy Mới Nhập Về Nó Bị Treo Ở Recovery Fomart Bằng Miracle Not Ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thanks
Definition Applied Waiting for USB Port...
Set Tinno PreLoader USB VCOM Port (COM14)
Please Hold "ON" to connect with the phone...
Waiting for USB Port...
Set
Connecting AT Mode
Test Mode, Reading Information From the Phone...
Formatting as a safe mode
>>Not OK, Close [Safe Mode], and Redo !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]