Văn chương không hay nên không dài dòng vào thẳng vấn đề luôn .
Máy sau khi unlock không có sóng 3G/4G thì làm thế này :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] + [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
1 . dùng odin nạp recovery-cwmtouch-6.0.4.3-d2tmo
2. vào CWM recovery intalls UPDATE-SuperSU-v1.94
3. intalls tiếp de-samsungnizer_knox_removal_script_v1.0 => remove knox
4....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]