- Tình hình firmware con này khó quá nên unlock nạp tiếng việt của anh em xong dump ra làm thành file zip flash qua recovery twrp, anh em ai lâm nạn có thể test file này.

--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM19
Selected model: D415
Reading info...Failed!
Port busy
--------------------------------------------------------------------------------
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM214
Selected model: D415...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]