Sony Xperia Z1 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 4.4 UP 4.3 OK
15/016/2014 22:16:09 - INFO -