LongCaGSM 0907685453 Nhận root điện thoại,máy tính bảng Android để cài XmodGame cho Clash of Clan và các game khác.Nhận cài Cydia cho iPhone iPod iPad để cài XmodGame.

--XmodGame dùng để tìm kiếm Gold,Elixier và Dark Elixier.

--XmodGame sẽ tự tìm nhà có nhiều tài nguyên mà bạn đã thiết lập,dùng đánh thử và dò Bomb

--Thời gian: 15-20p (Quý...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]