Galaxy S4 I9505 4.3 Rom Leaked Có Tiếng Việt.
Model: GT-I9505​
Country: Open Asia​
Version: Android 4.3​
Changelist: 1840064​
Build date: Tue, 8 Oct 2013 23:29:05 +0000​
Product Code: OLB​
PDA: I9505XXUEMJ3​
CSC: I9505OLBEMJ2​
MODEM: I9505XXUEMJ3​
Download:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]