Thanks a tammobile1010 đã giúp đỡ e dump file build tar
Thông tin máy được edit trên nền rom stock
ít hao pin , ổn định
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model : SGH-I727
Model name : GALAXY S II
Country : USA (AT&T)
Version : Android
Changelist 0
Build date N/A
Product code ATT
PDA I727UCMC1
CSC I727ATTMC1
Ít hình ảnh của máy :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]