nay e nhận con 6700 an nguồn chờ 0,1 tháo ra vệ sinh thấy mêm đẹp thây lóng cặp
k pýt lam từ đâu mong các bác giúp e vs

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]