anh em nào chuyên HTC giúp em với,nhận máy update Ota treo logo,vào bootloader thì thấy đã unlocker
đây là thông tin ạ,
C:\Users\Administrator\Desktop\AllinOneChoiMobile> fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.14.0005
(bootloader) version-baseband: 1.13.50.05.25
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT24YW410400
(bootloader) imei:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]