Thêm 1 con góp vui, làm y như log bên dưới là lượm lúa , file có sẳn không support z3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-G130HN
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
File analysis... OK
Total file size: 0x384C1394
Searching USB Flash Interface... detected COM28
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Saved to C:\Program Files\Z3X\Samsung\SamsungTool\Pit\SM-G130HN_24-3-2015_8-54-59.pit
Sending spl.img... OK
Sending sboot.bin... OK
Sending sboot2.bin... OK
Sending param.lfs... OK
Sending boot.img... OK
Sending recovery.img... OK
Sending system.img... OK
Sending SPRDCP.img... OK
Sending SPRDDSP.img... OK
Sending nvitem.bin... OK
Sending cache.img... OK
Sending hidden.img... OK
Flashing done (time - 00:06:22)
Done with Samsung Tool v.19.1

Selected model: SM-G130HN
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
File analysis... OK
Total file size: 0x004BE000
Searching USB Flash Interface... detected COM28
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Saved to C:\Program Files\Z3X\Samsung\SamsungTool\Pit\SM-G130HN_24-3-2015_9-18-53.pit
Sending boot.img... OK
Flashing done (time - 00:00:06)
Done with Samsung Tool v.19.1

Selected model: SM-G130HN
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G130HN
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G130HZANTEN
Phone version: G130HNXXU0ANG6
PDA version: G130HNXXU0ANH2
CSC version: G130HNNEE0ANH1
IMEI: 352325061120494
Phone S/N: R21FA2MFJMH
Checking Super user right... true
Reading cert... OK
Certificate file saved to C:\Program Files\Z3X\Samsung\SamsungTool\Cert\SM-G130HN_352325061120494_R21FA2MFJMH.cert
Done with Samsung Tool v.19.1

Selected model: SM-G130HN
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G130HN
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G130HZANTEN
Phone version: G130HNXXU0ANG6
PDA version: G130HNXXU0ANH2
CSC version: G130HNNEE0ANH1
IMEI: 352325061120494
Phone S/N: R21FA2MFJMH
Checking Super user right... true
Reading EFS from phone... OK
Saved to C:\Program Files\Z3X\Samsung\SamsungTool\EFS\EFS_SM-G130HN_G130HNXXU0ANH2_352325061120494_R21FA2MFJMH_ 24-3-2015_9-20-24.tar
Done with Samsung Tool v.19.1

Selected model: SM-G130HN
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G130HN
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G130HZANTEN
Phone version: G130HNXXU0ANG6
PDA version: G130HNXXU0ANH2
CSC version: G130HNNEE0ANH1
IMEI: 352325061120494
Phone S/N: R21FA2MFJMH
Checking Super user right... true
Reading codes... OK
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:43)
Freeze/Master code: 14847184
NET lock: 48485735
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung Tool v.19.1
Done with Samsung Tool v.19.1
___sưu tầm : H@cked---------


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]