[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thấy 1 Số AE Convert Mất NFC Và Bộ Nhớ Chỉ Nhận 16gb Hôm Nay Lang_Khach Share 1 File Fix Full Chứ Năng Cho Anh Em
File Build Trên Vesion 4.4.4 Bộ Nhớ Nhận 32GB và NFC Hoạt Động Ok
File Flash Được Cho SO-01F Và C6903 Cách Flash Contract Me
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Trong File Có Hướng Dẫn
Xin Cảm Ơn Đoàn Kết Và Xây Dựng
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thấy 1 Số AE Convert Mất NFC Và Bộ Nhớ Chỉ Nhận 16gb Hôm Nay Lang_Khach Share 1 File Fix Full Chứ Năng Cho Anh Em
File Build Trên Vesion 4.4.4 Bộ Nhớ Nhận 32GB và NFC Hoạt Động Ok
File Flash Được Cho SO-01F Và C6903 Cách Flash Contract Me
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Trong File Có Hướng Dẫn
Xin Cảm Ơn Đoàn Kết Và Xây Dựng

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]