Rất đơn giản down về và chép vô thẻ nhớ , nạp như rom cook[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Factory reset ko mất TV .
Đã test , anh em yên tâm !

Down : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Files I modified:
system/app:
Bluetooth.apk
Calculator.apk
CellBroadcastReceiver.apk
DownloadProviderUi.apk
PackageInstaller.apk
PrintSpooler.apk
TelephonyProvider.apk

system/priv-app:
Calendar.apk
CalendarProvider.apk
Contacts.apk
ContactsProvider.apk
Dialer.apk
DownloadProvider.apk...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]