Unlock mở mạng BlackBerry Bold Touch 9900 mạng Telus ''hết lần nhập code'' ok

Mã:
LGE Tool version: 2.45
OS Version: Windows XP [NT 5.1] Service Pack 3
Administrative privileges: yes
Locale: VietNam / Vietnamese
CPU frequency: 2218 MHz
Total memory: 2038 MB
Free memory: 1239 MB
Free space on system disk C:\: 87.00 GB
Free space on disk D:\: 32.00 GB
Connecting with BB 9900
Please Install Original BlackBerry driver (instead of LibUSB).
This solution works with the original BlackBerry driver...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock mở mạng BlackBerry Bold Touch 9900 mạng Telus ''hết lần nhập code'' ok

Mã:
LGE Tool version: 2.45
OS Version: Windows XP [NT 5.1] Service Pack 3
Administrative privileges: yes
Locale: VietNam / Vietnamese
CPU frequency: 2218 MHz
Total memory: 2038 MB
Free memory: 1239 MB
Free space on system disk C:\: 87.00 GB
Free space on disk D:\: 32.00 GB
Connecting with BB 9900
Please Install Original BlackBerry driver (instead of LibUSB).
This solution works with the original BlackBerry driver...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]