Máy đang dùng bình thường tự nhiên như thế ở trong nhà thì không có sóng ra ngoài đường thì có sóng mọi người ạ mình chưa gặp hiện tượng này bao giờ nên chưa biết bắt đầu từ đâu ai gặp qua rồi xin chỉ giúp với mình xin cám ơn máy chưa sửa chữa gì.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]